Varela and Penczkowski shut-out Worthington Scranton