Azaria Johnson set to join Hazleton Women's Basketball